Chiourim du Roch Yechiva

Rav Yehouda Toledano שליט''א

 

G