5774

 

Erev Roch Hashana 5774 - Rav Yehouda Tolédano chalita

Erev Yom Kippour 5774 - Rav Yehouda Tolédano chalita

 

 

 5775

Erev Roch Hashana 5775 - Rav Yehouda Tolédano chalita

Erev Yom Kippour 5775 - Rav Yehouda Tolédano chalita